Борачко-инвалидска заштита

= ИНФО О ОДЕЉЕЊУ =

path: PREUZIMANJE

 

Права из области борачко инвалидске заштите могу се остварити по основу Закона о правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца( „ Сл. Лист СРЈ „ број 24/98,29/98, „Сл.гласник РС“ бр. 101/2005 111/2009-др. Закон) и Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ( „ Сл.гласник СРС“ бр. 54/89 и 137/04)

Утврђивање својства ратног војног и мирнодопског војног инвалида се остварује:

Подношењем захтева, састављеног у слободној форми, који потписује подносилац, а подноси се ГО Сурчин, Одељењу за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности ГО Сурчин
1.Уз захтев за стицање својства ратног војног инвалида се подносе докази у оригиналу или у овереној копији и то:
-уверење надлежне војне поште или МУП-а о времену проведеном у оружаним акцијама;
-уверење и начину и околностима рањавања, повређивања или озлеђивања из времена када се догодило;
-медицинска документација о лечењу након рањавања, повређивања или озлеђивања из времена рањавања, повређивања или озлеђивања, као и медицинска документација о континуираном лечењу до подношења захтева.
– доказ о држављанству,
– доказ о пребивалишту, избегличком статусу или статусу расељеног лица са Косова и Метохије или копија личне карте.

2. Уз захтев за стицање својства мирнодопског војног инвалида се подносе докази у оригиналу или у овереној копији и то:
-уверење надлежне војне поште или другог војног органа о начину о околностима рањавања, повређивања, озлеђивања или настанка болести за војнике на одслужењу војног рока, студенте војне академије, ученике средње војне школе, слушаоце школе за резервне официре и лица у резервном саставу, као и добровољце на војној дужности у Војсци Србије, које су настале у вршењу војне службе – дужности и у вези са том службом без своје кривице за стицање својства мирнодопског војног инвалида,
-медицинска документација о лечењу из времена рањавања, озлеђивања повређивања или настанка болести, настале услед појачаног напора у вршењу војне дужности
-доказ о држављанству,
-доказ о пребивалишту, избегличком статусу или статусу расељеног лица са Косова и Метохије или копија личне карте.

Утврђивање својства цивилног инвалида рата
– захтев
– уверење војне поште или извештај МУП-а о околностима и начину рањавања, повређивања или озлеђивања
– медицинска документација о лечењу
– доказ о држављанству
– доказ о пребивалишту, односно статусу расељеног лица и копија личне карте.

Право на породичну инвалиднину
Остварују брачни друг, деца, родитељи
– захтев
– доказ војне једнице или установе да је лице по коме се остварује право, погинуло или нестало под околностима утврђеним Законом,
– оригинал извода из матичне књиге умрлих за лице које је погинуло или проглашено за нестало или умрло,
– доказ о сродству са лицем по коме се остварује право,
– доказ о држављанству или избегличком статусу,
– извод из матичне књиге рођених за супружника са накнадним уписом као доказ да именовани-а није склопио-ла нови брак,
– за децу умрлог РВИ, МВИ или палог борца (уколико их је имао) оригинал извода из матичне књиге рођених и доказ о школовању ако су старији од 15 година,
– доказ о пребивалишту, односно боравишту
Ови захтеви се подносе према пребивалишту, односно боравишту подносиоца.

Исплата инвалидских принадлежности Го Сурчин, борачко инвалидска заштита води евиденцију о износу пренетих средстава из буџета Републике Србије и Града Београда за борачко инвалидску заштиту, о корисницима права, о извршеним исплатама .

Уверења
Овај орган издаје на основу чл.161 ЗУП-а уверења о својству РВИ, МВИ и корисницима породичне инвалиднине , Уверења се могу издати за различите сврхе.
Све потребне информације у вези остваривања и коришћења права из области борачко-инвалидске заштите могу се добити на број 011/8443-759,локал 131
Формулари за остваривање различих основних и изведених права из области борачко инвалидске заштите.

За остваривање и усклађивање права на месечно новчано примање тражимо податке из службених евиденција писаним путем (путем дописа) следећих државних органа: Републички геодетски завод – Катастар непокретности Сурчин, Пореска управа – Филијала Сурчин, РФПИО, Агенција за привредне регистре – Регистар привредних субјеката, НСЗ.

За лица рођена у бившим републикама- БИХ и Хрватској, обавезно је прибављање потврда о износу пензије оствареном у тим републикама. У сврху прибављања наведених потврда обавезно је прилагање овлашћења  које корисници дају ГО Сурчин да у њихово име и за њихов рачун може захтевати податке неопходне за одлучивање, а која  овлашћења се оверавају у ГО Сурчин.

Уверење школе или факултета о томе да се корисник налази на школовању смо тражили од странака да нам доставе док није донета Обавезна инструкција за примену Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица у 2016. години, дана 23.05.2016. године којом се прописује да је од школе/установе, по службеној дужности, потребно прибавити доказ о томе да ли се корисник налази на школовању. Странке обавештавамо телефонским или писаним путем о подацима које треба да нам доставе.

За остваривање права на породичну инвалиднину прибављали смо по службеној дужности само уверење из Казнене евиденције МУП-а – Полицијска управа за град Београд, док су нам странке достављале уверење о држављанству, извод из Матичне књиге рођених и извод из Матичне књиге венчаних. О достави поменутих података странке смо обично обавештавали усменим путем када дођу на консултације о остваривању права. Сходно упутству о примени одредаба чл.9 и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС, бр. 18/16) на даље смо у обавези да податке које нам је странка достављала прибављамо по службеној дужности.

Приликом остваривања права на помоћ у случају смрти странке нам, по нашем захтеву, достављају извод из Матичне књиге умрлих, оверену изјаву два сведока да су са преминулим корисником живеле у заједничком домаћинству до његове смрти, старале се о њему и сносиле трошкове сахране, и фотокопије рачуна погребних трошкова.

Приликом пријаве смрти корисника, странке нам саме достављају извод из Матичне књиге рођених како би доказале да је корисник преминуо. У случају да смрт не буде пријављена у законском року, а овај орган сазна за исту вршећи своју дужност, извод из Матичне књиге умрлих прибавља службеним путем.

 

Print Friendly, PDF & Email