Служба за скупштинске и заједничке послове

У Служби за скупштинске и заједничке послове обављају се стручни и организациони послови за потребе Органа градске општине Сурчин, радних тела и комисија које исти образују;послови који се односе на: припрему седница и припрему нацрта аката за седнице Скупштине и Већа, послове Председника, као и  радних тела  и комисије које ови органи образују и Савете месних заједница; обраду аката усвојених на седницама тих органа; чување изворних докумената о раду тих органа; представке, петиције и предлоге грађана; избор, именовањe, постављењe и разрешењe из надлежности Скупштине, Већа и Председника; послови из области рада и радних односа  запослених функционера; јавност рада Органа градске општине; давање обавештења и стручних објашњења о питањима од значаја за вршење функције одборника и одборничких група; сарадњу Скупштине општине са другим градовима у земљи и иностранству; стручна помоћ у вези са пословима који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе (грађанска иницијатива, збор грађана и референдум); послови протокола, информисања, међуопштинске и међународне сарадње и с тим у вези послови везани за примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја; послови остваривања права и заштитае права лица по Закону о заштити података о личности; давање обавештења, односно информација заштитнику грађана, агенцији за борбу против корупције; израда информатора о раду Градске општине Сурчин, као и други стручни и организациони послови из надлежности Скупштине и радних тела и Већа, а све у циљу функционисања система локалне самоуправе; послови припреме планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине; послове безбедности и здравља на раду; административно-технички послови за потребе Савета месних заједница;  инвестиционо-техничког и текућег одржавања зграде, уређаја, инсталација и опреме општине, евиденције коришћења и издавања основних средстава и ситног инвентара, биротехничких и других средстава, опреме, организовање службеног превоза, сервисирања возила и вођење евиденција; обезбеђивања услова рада и сервисних услуга; послови централе и административно-технички послови за потребе општине.

Print Friendly, PDF & Email