Одељење за инспекцијске послове

⇒ ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И УВИД У КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ⇐

ПОСЛОВИ ОДЕЉЕЊА:

У Одељењу за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа Града који се односе на обављање комуналне делатности: вршење инспекцијског надзора у комуналној области у складу са посебном одлуком Скупштине града ,старање о одржавању комуналног реда у општини; вршење надзора над коришћењем објеката, одржавањем стамбених зграда; предузимање мера за уређење и    одржавање  спољног изгледа пословних и стамбених зграда и уређење територије општине; контрола услова и начина постављања и уклањања привремених објеката, контрола рада пијаца, контрола услова и начина држања домаћих животиња и кућних љубимаца, контрола одржавања кућног реда у стамбеним зградама, одржавање јавних површина. Одељење обрађује и даје стручна мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши и друге послове у складу са прописима; послове принудног извршења решења, доноси програм и план рада;  води ажурну евиденцију о извршним решењима комуналних инспектора, на основу примерака решења и решења о извршењу и административно канцеларијске  послове за потребе Одељења.

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

 • припрема програм рада и руководи радом Одељења
 • стара се о законитости и благовременом извршавању послова и пуној запослености извршилаца
 • потписује акта Одељења
 • заказује принудна извршења
 • даје стручно мишљење из делокруга рада Одељења
 • сачињава периодичне извештаје о раду Одељења
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе

 

1. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈA

 • доноси програм и план рада инспекције
 • стара се о законитом и благовременом обављању послова и пуној запослености извршилаца
 • организује рад Одељења
 • решава сложене предмете из делокруга рада
 • сарађује са другим органима
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе

 

 ОДЛУКЕ И ЗАКОНИ  ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

 • Одлука о одржавању чистоће(„Службени лист града Београда”, бр. 27/02, 11/05, 6/10 – др. одлука, 2/11, 10/11 – др. одлука, 42/12 и 31/13, 44/14и 79/15)
 • Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београ-да”, бр. 10/11, 60/12 , 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15)
 • Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду („Службени лист града Београда”, број 31/02 – пречишћен текст, 11/05, 29/07, 61/09 , 24/10 , 20/11, 17/15)
 • Одлука о постављању баште угоститељског објекта  на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 11/14 ,25/14, 34/14,2/15, 29/15)
 • Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката ((„Службени лист града Београда”, број31/02 – пречишћен текст, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09 , 24/10 , 10/11 и,69/14, 17/15)
 • Одлука о оглашавању на територији града Београда ((„Службени лист града Београда”, бр. 29/07, 34/09, 16/10 и 44/14)
 • Одлука о јавним паркиралиштима ((„Службени лист града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11, 11/14 , 34/14, 89/14)
 • Одлука о кућном реду у стамбеним зградама ((„Службени лист града Београда бр. 12/96 – pпречишћен текст 14/96 , 6/99 и 11/05
 • Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда ((„Службени лист града Београда”, бр. 37/11, 55/11 и 34/14)
 • Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда ((„Службени лист града Београда”, број 31/13 и 22/14)
 • Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда (Службени лист града Београда”, бр. 2/11 , 51/11, 22/14 и „Службени гласник РС”, број 105/12 – одлука УС )
 • Одлука о постављању балон хала спортске намене на територији града Београда („Службени лист града Београ-да”, бр. 10/11 , 51/11 и 10/14)
 • Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских вода и отпадних вода на територији града Београда ((„Службени лист града Београда”, бр. 23/05 , 2/11 и 29/14)
 • Одлука о одржавању чистоће у посебним насељеним местима на територији ГО Сурчин (“Службени лист града Београда“ бр. 20/05)
 • Одлука о сахрањивању и гробљима (“Службени лист града Београда“, бр. 12/05“)
 • Одлука о димничарским услугама ((„Службени лист града Београда”, бр. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 ,11/05 и 34//14)
 • Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист града Београда”, бр. 18/92, 19/92 – испр, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 , 11/05 и 29/14 )

 

ЗАКОНИ

 • Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, бр. 88/11. : Одлуку УС РС, IУз-635/2011 – 46/2014-42.
 • Закон о инспекцијском надзору (Сл. Гласник РС бр. 36/15)
 • Закон о општем управном поступку (Сл. Гласник РС бр. 33/97 и 31/2001 и “Сл. Гласник РС бр.. 30/2010)
 • Закон о прекршајима (Сл. гласник РС”, бр. 65/13)
 • Закон о оглашавању (Сл. гласник РС 79/2005 и 83/2014 – др. закон)

 

 2. ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈA

 • доноси програм и план рада инспекције
 • стара се о законитом и благовременом обављању послова и пуној запослености извршилаца
 • организује рад Одељења
 • решава сложене предмете из делокруга рада
 • сарађује са другим органима
 • обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе

 

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА :
уђе на градилиште;
да тражи исправе у циљу идентификације лица;
узима изјаве од одговорних лица;
фотографише или сачини видео снимак градилишта;
да предузима друге радње у циљу утврђивања чињеничног стања.

 

ПРОПИСИ И ЗАКОНИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ:

 • Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“бр.33/97 и 31/01, „Службени гласник РС“бр.30/10);
 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“бр.72/09, 81/09 – инсп., 64/10 – одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14);
 • Закон о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“бр.96/2015)
 • Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“бр.36/2015)
 • Правилник о изгледу, садржини и месту постављања граедилишне табле („Службени гласник РС“бр.4/2010)
 • Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта („Службени гласник РС“бр.22/2015)
 • Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15 и 89/15)
 • Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге („Службени гласник РС“бр.22/15)

 

ИЗВРШНИ ОРГАН

 • Доноси предлог плана рада одељења
 • Стара се о законитом и благовременом обављењу послова и пуној запослености извршилаца
 • Организује рад Одељења
 • Решава сложене предмете из делокруга рада
 • Сарађује са другим органима
 • Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе

Начелник Одељења за инспекцијске послове ГО Сурчин
Бранко Башкаловић
телефон: 011/8442-110

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email