Одељење за имовинско-правне, стамбене и послове правне помоћи

⇒ ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊА, ЗАХТЕВЕ И УВЕРЕЊА ⇐

У Одељењу за имовинско-правне и стамбене  послове обављају се послови који се односе на евиденцију, заштиту, управљање и коришћење непокретности у јавној својини Града Београда на којима право коришћења има Градска општина Сурчин  као и спровођење поступка уписа тог права у јавним књигама о вођењу евиденције о непокретностима; формира збирке исправа и уноси у Регистар, води вануправни поступак  по замолницама странака, судова и других државних органа; на основу акта градоначелника, у име и за рачун Града, спровођење поступка  јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп, односно отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Града, као и поступка давања у закуп односно  отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града непосредном погодбом ради изградње односно озакоњења објеката у складу са законом и актима Града; вођење евиденције о пословном простору и спровођење поступка за давање у закуп пословног простора којим управља Градска општина; послови у вези са започетим, а неокончаним поступцима надзиђивања, претварања и припајања заједничких просторија у станове и пословни простор, откуп станова; решавање по захтевима за исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија на територији Градске општине Сурчин а по захтеву власника станова, односно носилаца права располагања на тим становима и спровођење поступка административног извршења решења; води регистар стамбених заједница, врши упис, промену и брисање стамбених заједница на територији ГО Сурчин; води поступак увођења принудне управе именовањем професионалног  управника по поднетој пријави надлежног инспектора или власника посебног дела зграде и након тога регистрацију такве стамбене заједнице; доноси потврду одлуке о трошковима коју доноси принудни управник стамбене заједнице; обављање управно-правних послова у вези са експропријацијом, административним преносом, деекспропријацијом, комасацијом и повраћајем одузетог пољопривредног земљишта по основу Закона о ПЗФ-у те конфискацији због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа;  води поступак за одређивање накнаде за експроприсане тј. административно пренете непокретности; одлучује о захтевима и води поступак за поништај правоснажног решења о изузимању земљишта које није приведено намени а који су поднети до 11.03.2010.године; одлучује о захтевима за решавање о појединачним правима и обавезама предвиђеним по раније важећем Закону о планирању и изградњи (”Сл.гласник РС” бр. 47/03) поднетим до 11.09.2009.године; припрема нацрте аката из делокруга рада Одељења које доносе органи Градске општине; врши и друге послове у складу са Законом и другим прописима.


Одељењем руководи начелник одељења и обавља следеће послове:

Руководи, организује и контролише рад запослених у Одељењу, одговоран је за законито, благовремено и квалитетно обављање послова из делокруга Одељења,   врши распоред послова на непопсредне извршиоце и пружа стручну помоћ запосленима при обради предмета, обавља најсложеније послове из делокруга Одељења, стара се о пуној запослености и дисциплини запослених,  припрема одговарајуће анализе, планове и извештаје из делокруга Одељења за потребе органа општине, припрема материјале за разматрање и одлучивање органа општине и друге послове по налогу начелника Управе.

Начелник одељења за имовинско-правне, стамбене и послове правне помоћи ГО Сурчин

Борислав Будалић
телефон: 011/8442-111
лок: 104

Print Friendly, PDF & Email