Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове

⇒ ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊА, ЗАХТЕВЕ И УВЕРЕЊА ⇐

У Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналне послове обављају се послови: издавање информација о локацији за објекте за које Одељење издаје локацијске услове и грађевинску дозволу; провера усклађености техничке документације са Законима и Плановима; контролу и потврђивање пројеката парцелације и пројекта препарцелације; послове давања мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси Град, а односе се на територију ове општине; предлагање мера за уређење зелених површина и дечијих игралишта; припремање планова за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене / киосци, тезге и други покретни мобилијар/ по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом Града;  послови спровођења обједињене процедуре за :издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката до 800мбруто развојне грађевинске површине, саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом подручју; издавање одобрења за изградњу у складу са чл.145. Закона о планирању и изградњи; издавање решења којим се одобрава извођење радова и издавање привремених грађевинских дозвола; пријаве    радова;  издавање употребне дозволе; прибављање услова пројектовања,односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; доношење решења о уклањању објеката и о дозволи за уклањање објеката, осим у случају извршења инспекцијског решења; ; старање о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева; обезбеђивање услова за обављање и развој комуналних делатности на свом подручју, осим јавног линијског превоза; послове предлагања мера за уређења и одржавања спољног изгледа пословних и стамбених зграда; издавање одобрења за постављање и коришћење балон хала спортске намене на свом подручју у складу са прописима Града; издавање решења о одобравању продајног места на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, у складу са законом и актом Већа градске општине; издаје одобрења за која је прописима из области комуналног реда утврђена надлежност градске општине и  спроводи прописе којима се уређује комунални ред; вођење поступка и издавање решења о озакоњењу објеката  до 800м2 бруто развојне грађевинске површине, који су изграђени или реконструисани без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу.Одељење обрађује и даје стручна мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образовано, за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши и друге послове у складу са прописима.

Наведене послове Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове спроводи у поступку Обједињене процедуре.

 Врши спецификација посебних делова зграда,
 Издаје решење о одређивањеу броја стана;
 Издаје Потврду на пројекте парцелације;
 Предлаже мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавне расвете и сл;
 Стара се о изградњи, одржавању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева,
 Одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар) у складу са прописима Града.
 Предлаже доношење Планове за постављање киоска и других привремених објеката, као и Планова за постављање тезги и других покретних привремених објеката;
 Издаје решења којим се одобрава сеча стабла на јавним површинама;
 Издаје решења којим се одобрава постављање балон хала спортске намене.

У Одељењу се примењују следећи прописи:

Закони

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/12, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
Закон о озакоњењу објекта(„Сл. гласник РС“ 96/15)
Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10),
Закон о основама својинскоправних односа («Сл. гласник РС «, бр. 115/2005)

Правилници

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ 113/2015)
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Сл. гласник РС”, бр. 22/15);
Правилник о класификацији објеката („Сл. гласник РС“ 22/2015)
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи(„Сл. гласник РС“ 22/2015)
Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних пројеката (“Сл. гласник РС”, бр. 93/11);
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије о утврђивању подобности објекта за уптребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта ( “Сл. гласник РС”, бр. 27/15);
Уредба о локацијским условима ( “Сл. гласник РС”, бр. 35/15);
Правилник о типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за оглашавање на територији града Београда (“ Сл. лист града Београда” бр. 27/09)
Правилник о постављању баште угоститељској објекта (“Сл. лист града Београда”, бр. 36/07, 2/08, 8/08, 37/12)

Одлуке

Одлука о постављању привремених објеката на јавним површинама (“сл. лист града београда”, бр. 17/15),
Одлука о комуналном реду ( “Сл. лист Београда”, бр. 10/11),;
Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (“Сл. лист града Београда”, бр. 12/01, 11/05, 23,/05, 29/07- др.одлука, 2/11 и 44/14),
Одлука о оглашавању на територији града Београда. (“Сл. лист града Београда» 29/2007, 34/2009, 16/2010, 44/2014)
Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката (“Сл. лист града Београда” бр. 31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 24/10 и 10/11);
Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда (“Сл. лист града Београда” бр. 6/10)
Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда (“Сл. лист града Београда” бр. 37/11 и 55/11)

Планови

Генерални и просторни планови
 Просторни план за део Градске општине Сурчин („Службени лист града Београда“ бр.10/2012)
 Измене и допуне регионалног просторног плана административног подручја града Београда („Сл.лист града Београда“, бр. 38/11)
 Генерални план Београда („Службени лист града Београда“ бр. 11/16)
 Генерални план за цевасте бунаре на подручју Јакова и Бољеваца (Службени лист града Београда бр. 14/97)
 Генерални план са елементима регулационог планаза изградњу мреже електродистрибутивних постројења ТС 35/10 кв “Угриновци” проширење ТС 35/10 кв “Добановци” и изградњу водова 35 кв од ТС 110/35 кв “Београд 9” до ТС 35/10 кв “Угриновци” и ТС 35/10 кв “Добановци” (Службени лист града Београда бр. 19/01)
 Генерални план са елементима регулационог плана за изградњу мреже објеката за снабдевање водом насеља Јаково, Бољевци, Прогар, Бечмен, Петровчић и Добановци (Службени лист града Београда бр. 22/01)

Регулациони планови
 План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX) („Сл. лист града Београда“ бр. 20/16)
 План генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин („Сл. лист града Београда“ бр. 63/15
 План генералне регулације за комплекс „БД АГРО“- зоне А, Б, Ц у ДОбановцима („Службени лист града Београда“ бр.10/2012)
 Регулациони план радне зоне “Сурчин-Добановци” (Службени лист града Београда бр. 9/02 )
 План генералне регулације за комплекс “БД Агро” зоне “А” “Б” и “Ц” у насељу Добановци општина Сурчин (Службени лист града Београда бр. 59/08)
 Регулациони план деонице аутопута Е-75 и Е-70 Добановци-Бубањ поток (Службени лист града Београда бр. 13/99)
 План генералне регулације мреже ватрогасних станица („Сл.лист града Београда“ бр. 32/13)
 План генералне регулације мреже станица за снабдевање горивом, (Службени лист бр. 34/09)
 План генералне регулације мреже пијаца на простору генералног плана Београда („Сл.лист града Београда“, бр. 67/13)
 Регулациони план за изградњу ТС 35/6 кв “Остружница” са двоструким водом 35 кв до ТС 110/35 кв “Топлана Нови Београд” (Службени лист града Београда бр. 24/95)
 Регулациони план за прикључни водовод од комплекса посебне намене у Сурчину до пута Сурчин-Добановци (Службени лист града Београда бр. 7/96)

Детаљни Урбанистички планови
 Детаљни урбанистички план аеродрома “Београд” (Службени лист града Београда бр.25/88 )
 Детаљни урбанистички план индустријске зоне “Аутопут I” (Службени лист града Београда бр.10/76)
 Детаљни урбанистички план магистралног гасовода града Београда (Службени лист града Београда бр.2/75а)
 Детаљни урбанистички план комплекса ускладиштења и дистрибутивноиг система нафтних деривата на подручју Горњег Земуна (Службени лист града Београда бр.20/01 )
 Детаљни урбанистички план ванградског топловодаод ТЕ-ТО “Никола Тесла” у Обреновцу до ТО “Нови Београд” (Службени лист града Београда бр.16/93)
 Детаљни урбанистички план за изградњу главног цевовода са пратећим објектима система за наводњавање “Земун” у Земуну (Службени лист града Београда бр.17/94)
 План детаљне регуалције за подручје привредне зоне „аутопут“ у Новом Београду, Земуну и Сурчину (“Сл. лист града Београда”, бр.61/09).
 План детаљне регулације дела радне зоне Сурчин – Добановци за подручје између регионалног пута П267 и канала Галовица у Добановцима Општина Сурчин (Службени лист града Београда бр. 42/07)
 План детаљне регулације насеља Грмовац у Земуну („Сл.лист града Београда“ бр. 92/14)
 План детаљне регулације деонице аутопута Е-75 Батајница-Добановци и деонице аутопута Е-70 са локацијом наплатне рампе и петље за аеродром “Никола Тесла” у Земуну и Сурчину – I фаза(Службени лист града Београда бр.32/08),
 План детаљне регулације за трасу општинског пута „Сремска газела” Прогар–Бечмен–Добановци, општина Сурчин („Службени лист града Београда“ бр.26/2011).
 План детаљне регулације привредног парка на локацији северно од Аутопута Е-75 („Сл.лист бр. 70/13“)
 План детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску од саобраћајнице Т6 до аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин,II Фаза – од раскрснице са саобраћајницом kоја повезује предметни саобраћајни правац са аеродромом „Никола Тесла” до аутопутске обилазнице („Сл.лист града Београда“, бр. 18/15)
 План детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску од саобраћајнице Т6 до аутопутске обилазнице, I Фаза – од саобраћајнице Т6 до саобраћајнице која повезује предметни саобраћајни правац са аеродромом „Никола Тесла” („Сл.лист града Београда“, бр. 62/14)
 План детаљне регулације за изградњу (реконструкцију) саобраћајнице од пута ПК „Mладост“ на територији ГО Обреновац до насеља Бољевци на територији ГО Сурчин, са мостом преко Саве, друга фаза („Сл.лист града Београда“, бр.)

Одељењу се могу поднети следећи захтеви који се односе на грађевинску, урбанистичку (за објекте до 800 м² бруто развијене грађевинске површине) и комуналну област:
– Захтев за издавање информације о локацији
– Захтев за издавање локацијских услова
– Усаглашени захтев за издавае локацијских услова
– Захтев за издавање грађевинске дозволе
– Усаглашени Захтев за издавање грађевинске дозволе
– Захтев за издавање одобрења за извођење радова (у складу са чл. 145. Закона)
– Усаглашени Захтев за издавање одобрења за извођење радова (у складу са чл. 145. Закона)
– Захтев за издавање Потврде о пријави радова
– Захтев за издавање Потврде о пријави темеља
– Захтев за издавање Потврде о завршетку објекта у конструктивном смислу
– Захтев за прикључење на инфраструктуру.
– Захтев за издавање одобрења за употребу објекта
– Захтев за спецификацију посебних делова стана

Сви горе наведени захтеви се решавају у поступку Обједињене процедуре, а пријаве и захтеви се подносе електронским путем, преко сајта АПР-а.

– Захтев за одређивање броја стана
– Захтев за издавање потврде за пројекте парцелације/препарцелације
– Захтев за озакоњење објеката
– Захтев за издавање одобрења за постављање реклама и раклманих паноа до 2 м2
– Захтев за издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар)
– Захтев за издавање одобрења за сечу стабала
– Захтев за постављање балон-хала спортске намене
– Захтев за постављање киоска и других привремених објеката
– Захтев за постављање тезги и других покретних објеката

• По примљеном захтеву за издавање информације о локацији, иста се издаје у року од 8 дана од подношења.
• По примљеном захтеву за издавање локацијских услова, уз који је достављено и идејно решење, Одељење прибавља службеним путем услове и сагласности од имаоца јавних овлашћења и по добијању истих издаје локацијске услове.
• По примљеном захтеву за издавање грађевинске дозволе, врши се преглед приложене техничке и правне документације, издаје се решење у року од 5 дана од дана подношења захтева, на које се може уложити жалба. По истеку рока за жалбу, на решење на које није било жалбе, ставља се клаузула правоснажности а ако је било жалбе, иста се са свим списима предмета прослеђује на даљу надлежност другостепеном органу (Градски секретаријат за имовинскe и правне послове).
• По примљеном захтеву за издавање решења о којим се одобравају радови у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, врши се преглед приложене техничке и правне документације, издаје се решење у року од 5 дана од дана подношења захтева, на које се може уложити жалба. По истеку рока за жалбу, на решење на које није било жалбе, ставља се клаузула правоснажности а ако је било жалбе, иста се са свим списима предмета прослеђује на даљу надлежност другостепеном органу (Градски секретаријат за имовинскe и правне послове),
• По пријему захтева за издавање Потврде о пријави извођења радова, иста се издаје без одлагања,
• По пријему захтева за спецификацију посебних делова зграда, врши се спецификација на основу пројектне документације по којој је издата грађевинска дозвола,
• По пријему захтева за одређивање броја стана, на стамебним објектима са више стамбених јединица исти се одређује ако није одрђен у пројектној документацији,
• По пријему захтева за издавање употребне дозволе доставља се Технички преглед објекта са елаборатом геодетских радова и иста се издаје у року од 5 дана,
• По пријему захтева за парцелацију доставља се Пројекат парцелације након чега се издаје Потврда о извршеној парцелацији
• Поступак озакоњења објеката се спроводи на основу пријава и захтева за легализацију објеката поднешених до 29.01.2015. године, као и покретањем поступка по службеној дужности, на основу достављеног Решења грађевинске инспекције о рушењу нелегално изграђеног објеката. Одељење за урбанизам грађевинске и комуналне послове обавештава власника нелегално изграђеног објекта да у року од 30 дана од дана достављања обавештења достави доказ о одговарајућем, осим у случају ако је исти достављен у поступку легализације објеката. Након што утврди постојање одговарајућег права, обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од 30 дана достави извештај о затеченом стању, геодетски снима односно елаборат геодетских радова, односно копију плана. Када надлежни орган утврди да постоји могућност озакоњења доставља власнику нелегално израђеног објекта обавештење да у року од 15 дана од дана пријема истог плати таксу за озакоњење. По достављању доказа да је плаћена такса, издаје се решење о озакоњењу.

Захтев из комуналних области подноси се на обрасцу или слободној форми уз потребну документацију. Одељење разматра захтев, прибавља потребне сагласности надлежних органа и доноси решење. На донето решење странка има право жалбе другостепеном органу- Већу ГО Сурчин, у прописаном року.


Одељењем руководи начелник одељења и обавља следеће послове:

Руководи, организује и контролише рад Одељења, стара се о ефикасном спровођењу обједињене процедуре , о благовремиеном,  законитом и квалитетном извршавању и других послова и задатака из делокруга Одељења,  доноси решења  и друга појединачна акта, распоређује послове, даје упутства и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима  за њихово извршавање, стара се о пуној запослености и дисциплини запослених, израђује извештаје и планове рада Одељења, ради на решавању најсложенијих предмета, даје мишљења о нацртима закона и других прописа из делокруга Одељења, припрема материјале за разматрање и одлучивање органа општине, и друге послове по налогу начелника Управе

Начелник одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне послове ГО Сурчин

Добринка Тошић
телефон: 011/8442-111
лок: 117

Print Friendly, PDF & Email