Одељење за локално економски развој

У Одељењу за локално економски развој обављају се послови: управљање процесом израде пројеката и програма од интереса за Градску општину; носилац је активности планирања стратешког економског развоја; врши припрему, управљање и реализацију развојних пројеката; припрему базе података о економском амбијенту Општине, домаћим и страним инвеститорима; о слободном општинском власништву, земљишту погодном за изградњу индустријских постројења; распложивом стручном особољу; истраживање могућности за финасирање развојних програма;  припремања, управљања и реализације развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре; израда пројекције будућих кретања и предлагање стратегије за даљи развој; успостављање привредних контаката и старање о привлачењу нових инвеститора у општину; припрема стратегије од локалног значаја у складу са актима града и нацрте аката из делокруга Одељења које доносе органи општине; послови у области пољопривреде који се односе на: израду годишњег програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине, заштиту коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума, вода, биљног и животињског света, водопривреде; праћење стања у области пољопривреде и стварање повољнијих услова за обављање ове делатности, организовање систематске анализе квалитета пољопривредног земљиштa; послови спровођења активности и пружање подршке у запошљавању сезонких радника у пољопривреди; организовање едукативних скупова пољопривредних произвођача, помагање пољопривредним произвођачима у вези са уписом у регистар пољопривредних газдинстава и остваривање права на субвенције у складу са актима града и републике, административно-техничке послове за рад комисије за процену штете, послови успостављања контаката са међународним организацијама и донаторима; успостављавања квалитета докумената и одржавање система менаџмента квалитетом усклађеног са захтевима стандарда ISO 9001, спровођења утврђене политике квалитета, израду, ревизију и одржавање Пословника о квалитету, преглед и контролу докумената система менаџмента квалитетом, координацију активности циклуса обуке провере система менаџмента квалитетом, верификацију примене предложених  и спроведених корективних и превентивних мера.


Одељењем руководи начелник одељења и обавља следеће послове:

Руководи, организује и контролише рад Одељења, стара се о законитости и благовременом обављању послова, о пуној запослености и дисциплини запослених, унапређењу и техничкој опремљености Одељења, припрема информације и извештаје из делокруга Одељења  за потребе органа општине и даје мишљења о предлозима закона,  других прописа и општих аката из области привреде, пољопривреде, заштите животне средине, припрема материјале за разматрање и одлучивање органа општине, извршава најсложеније послове и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима,  стара се о развоју пољопривреде, угоститељства, занатства, туризма, трговине и других области привреде, заштите животне средине  на подручју општине и друге послове по налогу начелника Управе.


Начелник одељења за за локално економски развој ГО Сурчин

Александра Јелесијевић Глигорић
телефон: 011/8442-111
лок: 129

Print Friendly, PDF & Email