Одељење за финансије

У Одељењу за финансије обављају се послови: планирања,припремања и израде нацрта одлуке о буџету, ребалансу буџета и привременом финансирању општине; припремање упутстава која садрже смернице за израду буџета и финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника; израда предлога финансијских планова директних буџетских корисника; израда периодичних  извештаја о извршењу буџета; израда тромесечних квота за извршење буџета; израда предлога решења о одобравању средстава из текуће, сталне буџетске резерве и промене апропријације;израда председничких решења о исплатама; праћење и билансирање средстава за зараде и накнаде; праћење извршења прихода и расхода; евиденција, праћење и извештавање о утрошку трансферних средстава и средстава  донација; израда извештаја о извршењу прихода и расхода буџета; управљање готовинским средствима; управљање дугом и финансијском имовином,пласирање слободних средстава; вођење евиденције о меницама и банкарским гаранцијама; евидентирање основних средстава и припрема података за попис финансијске и нефинансијске имовине; финансијско праћење извршења обавеза и реализације потраживања; припремање захтева за отварање и затварање буџетских рачуна; припремање, контрола и извршавање захтева за плаћање; праћење и контрола ЦРФ евиденције; вођење главне књиге трезора, помоћних књига и евиденција; израда завршног рачуна буџета, консолидованог завршног рачуна и завршног рачуна директних и индиректних буџетских корисника; обрачунавање зарада и накнада зарада; евиденција путних налога; израда М4 обрасца; израда потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку; извештавање надлежних органа Града и Републике у складу са законом и посебним захтевима; вођење пословних књига за директне и  индиректне буџетске кориснике; израда обрасца за Регистар запослених; усаглашавање обавеза и потраживања путем  ИОС-а; припрема информација за објављивање на сајту општине; припрема података за информатор о раду из надлежности одељења; израда финансијске документације за наплату  закупа пословног простора и трошкова који проистичу из закупа,као и праћење реализације ових прихода ; формирање потребне документације  за извршавање расхода; статистичко-евиденциони послови; стручни, административни и технички послови у вези са поступцима  набавки за потребе Градске општине у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима; послови који се односе на припрему интерних нормативних аката из области јавних набавки, прати поступак јавних набавки; сарађује са органима и организацијама који у оквиру своје надлежости примењују прописе из области јавних набавки.У оквиру Одељења врши се и издавање потврда о чињеницама о којима се води службена eвиденција; праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа, као и други послови у складу са законом, Статутом градске општине и актима органа градске општине.


Одељењем руководи начелник одељења и обавља следеће послове:

Руководи и организује, координира, усмерава и контролише рад непосредних извршилаца Одељења, стара се о благовременом и законитом извршавању послова из делокруга Oдељења, обавља најсложеније послове, распоређује послове, даје упутства и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима  за њихово извршавање, стара се о пуној запослености и дисциплини непосредних извршилаца, израђује извештаје и планове рада Одељења, припрема информације извештаје и акте из области Одељења за потребе органа  општине,  стара се о техничкој опремљености Одељења, прати  законе везане за буџет и законе који се односе на  јавна предузећа као индиректне кориснике, даје упутства индиректним корисницима за израду финансијских планова, координира радом свих извршилаца, координира пословима на изради буџета, завршног рачуна буџета,  прати наменско коришћење буџетских средстава, сарађује са другим органима и организацијама и друге послове по налогу начелника Управе.

Начелник одељења за финансије ГО Сурчин
Биљана Бранковић


МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА


ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕГЛЕД И ПРЕУЗИМАЊЕ

2021План родноодговорног буџетирања ГО Сурчин за 2022.годину
2021Одлука о буџету за 2021
2020Извештај о одржаној јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету ГО Сурчин за 2021. годину
2020Извештај о извршењу буџета ГО Сурчин за 9 месеци на шестоцифреном нивоу
2020Извештај о извршењу буџета 9 месец 2020
2020Извештај ДРИ о извршеној ревизији финансијских извештаја буџета ГО Сурчин за 2019 годину
2020Одлука о завршном рачуну 2019
2020Извештај о извршењу буџета 12 месец 2019
2020Извештај о извршењу буџета ГО Сурчин за шест месеци на шестоцифреном нивоу за 2020.годину
2020Извештај о извршењу буџета 6 месец 2020
2020Ребаланс 2 за 2020
2020УРЕДБА О УПРАВЉАЊУ КАПИТАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА
2020Правилник-о-садржини-роковима-и-поступку-достављања-инвестиционе-документације-за-капиталне-пројекте-18-2018-130
2020Образац КЗ
2020Образац КИ
2020КР-Образац-Захтев-за-финансирање-КП-реализација-у-току
2020КФ-Образац-Захтев-за-финансирање-новог-КП-1
2020КН-Образац-Известај-о-напретку-реализације-2
2020бланко табела за ПЈИ
2020Упутство за припрему програмског буџета 2021
2020Упутство директним корисницима за буџет 2021. године
2020Униформни програми и програмске активности ЈЛС за 2021 -Анекс 5
2020Прилог-1 Преглед броја запослених и средстава за плате за 2021. годину
2020РЕБАЛАНС 1 ЗА 2020
2020План поступног увођења родноодговорног буџетирања за 2021
2020ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ГО СУРЧИН 2020
2020Одлука о буџету ГО Сурчин за 2020. годину
2019Нацрт одлуке о буџету ГО Сурчин за 2020. годину
2019Измена одлуке о буџету ГО Сурчин за 2019. годину
2019Извештај о извршењу буџета за 9 месеци 2019
2019ПОЗИВ И АНКЕТНИ ЛИСТИЋ ЗА КРЕИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ
2019Ребаланс за 2019
2019Извештај о извршењу буџета 6. месец 2019
2019Униформни програми и програмске активности ЈЛС
2019Прилог 1- Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020 годину
2019Упутсво за припрему финансијских планова за 2020
2019Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора
2019Извештај о извршењу буџета 2018
2019Одлука о завршном рачуну 2018
2019ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018.ГОДИНУ
2019План поступног увођења родноодговорног буџетирања за 2020.
2019ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНЦИМА ПРОГРАМА

Извештај о годишњем учинку 2018
Табела за годишње извештавање о извршењу програма
Упутство за учинке
2019ПЛАН ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА


КФ Образац Захтев за финансирање новог КП
КН Образац Извештај о напретку реализације
КР Образац Захтев за финансирање КП реализација у току
Образац КИ
Образац КЗ
Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте 18-2018-130
Уредба о садржини, начину припреме и оцене капиталних пројеката
Табела за рангирање
Инструкција за ПЈИ за град Београд и ГО града Београда 2020-2022.
Упутство за предлагање капиталних пројеката ради припреме плана јавних инвестиција за период 2020-2022
Решење -комисија за kapex
2019ОДЛУКA О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2019. ГОДИНУ
2018ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ
2019Упутство директним корисницима за израду одлуке о будзету и финансијских планова
2019Прилог 1- Преглед броја запослених и средстава за плате за 2019 годину
2019Униформни програми и програмске активности ЈЛС
2019Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора
2019Обрасци за програмски буџет 2019
2018Извештај о извршењу буџета ГО Сурчин за период 01.01.-30.09.2018
2018Информације у вези припреме предлога финансијских планова директних буџетских корисника Градске општине Сурчин
2018Извештај о извршењу буџета ГО Сурчин за период 01.01.2018-30.06.2018
2018ОДЛУКА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ
2018План поступног увођења родноодговорног буџетирања за 2019
2018ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ ГО СУРЧИН 2018
2018ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2018 ГОДИНУ
2017Одлука о завршном рачуну ГО Сурчин за 2017. годину
2017Извештај о извршењу буџета ГО Сурчин за 2017. годину
2017ПРИПРЕМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ

Упутство за припрему буџета Градске општине Сурчин за 2018. годину
Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa (ажурирано април 2017)
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета 2018. годину
Обрасци за припрему програмског буџета 2018-16.11.2017
Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе
Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета
Прилог 1 Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018 годину
ПРИЛОГ 2а и 2б-Преглед капиталних пројеката-2018
2017Извештај о извршењу буџета ГО Сурчин за девет месеци 2017.године
2017ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01-06.2017. ГОДИНЕ
2017ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ
2017УПУТСТВО ЗА УВОЂЕЊЕ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА
2017ДРУГА ОДЛУКА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
2017ОДЛУКА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
2017ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2017 ГОДИНУ
2017УПУТСТВО ЗА ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ
2016ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2016 ГОДИНУ
2016ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2016 ГОДИНУ
2016ПРИПРЕМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
ОБРАСЦИ ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ЗА ПРИПРЕМУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ГО СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ПРОГРАМСКУ СТРУКТУРУ БУЏЕТА
ПРИЛОГ 1 - ПЛАТЕ
ПРИЛОГ 2 - КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
2016ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016.-30.09.2016
2016ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2016 ГОДИНУ
2016ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016-30.06.2016
2016ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2016 ГОДИНУ
2015ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2015 ГОДИНУ
Print Friendly, PDF & Email