БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

⇒ ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТА ⇐

У делу за борачко-инвалидску заштиту ради успешног и целовитог остваривања и заштите права и правних интереса странака користимо податке из службених евиденција органа неопходних за одлучивање и то: државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије и органа и организација локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, посебних органа преко којих се остварује регулаторна функција и правних и физичких лица којима су поверена јавна овлашћења. Најчешћи начин прибављања наведених података је службеним путем.

Најчешћа права која странке остварују у нашем органу су: право на месечно новчано примање, породична инвалиднина, помоћ у случају смрти,накнада погребних трошкова,право на ортопедска помагала.

За остваривање и усклађивање права на месечно новчано примање тражимо податке из службених евиденција писаним путем (путем дописа) следећих државних органа: Републички геодетски завод – Катастар непокретности Сурчин, Пореска управа – Филијала Сурчин, РФПИО, Агенција за привредне регистре – Регистар привредних субјеката, НСЗ.

За лица рођена у бившим републикама- БИХ и Хрватској, обавезно је прибављање потврда о износу пензије оствареном у тим републикама. У сврху прибављања наведених потврда обавезно је прилагање овлашћења  које корисници дају ГО Сурчин да у њихово име и за њихов рачун може захтевати податке неопходне за одлучивање, а која  овлашћења се оверавају у ГО Сурчин.

Уверење школе или факултета о томе да се корисник налази на школовању смо тражили од странака да нам доставе док није донета Обавезна инструкција за примену Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица у 2016. години, дана 23.05.2016. године којом се прописује да је од школе/установе, по службеној дужности, потребно прибавити доказ о томе да ли се корисник налази на школовању. Странке обавештавамо телефонским или писаним путем о подацима које треба да нам доставе.

За остваривање права на породичну инвалиднину прибављали смо по службеној дужности само уверење из Казнене евиденције МУП-а – Полицијска управа за град Београд, док су нам странке достављале уверење о држављанству, извод из Матичне књиге рођених и извод из Матичне књиге венчаних. О достави поменутих података странке смо обично обавештавали усменим путем када дођу на консултације о остваривању права. Сходно упутству о примени одредаба чл.9 и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС, бр. 18/16) на даље смо у обавези да податке које нам је странка достављала прибављамо по службеној дужности.

Приликом остваривања права на помоћ у случају смрти странке нам, по нашем захтеву, достављају извод из Матичне књиге умрлих, оверену изјаву два сведока да су са преминулим корисником живеле у заједничком домаћинству до његове смрти, старале се о њему и сносиле трошкове сахране, и фотокопије рачуна погребних трошкова.

Приликом пријаве смрти корисника, странке нам саме достављају извод из Матичне књиге рођених како би доказале да је корисник преминуо. У случају да смрт не буде пријављена у законском року, а овај орган сазна за исту вршећи своју дужност, извод из Матичне књиге умрлих прибавља службеним путем.

Упутством о примени одредаба чл. 9 и 103. Закона о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“, бр. 18/16) којим је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција, у чл. 9. став 3. предвиђено је да је орган дужан да по службеној дужности у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, док сагласно ставу 4. истог члана орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима  се не води службена евиденција. У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, а ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, сагласно одредби члана 59. став (2) истог закона став (3) члана 103.                

Одељење одлучује о правима из ове области у првом степену:

–  праву на личну иивалиднину ратног војног инвалида рата;

–  праву на личну иивалиднину мирнодопског војног инвалида;

–  на личну иивалиднину цивилног инвалида рата;

–  праву на породичну иивалиднину по палом борцу;

–  праву на увећану породчну ивалиднину;

–  праву на породичну иивалиднину по умрлом ратном војном

инвалиду и    мирнодопском  инвалиду рата;

–  праву на повећање процента ратног војног инвалидитета;

– праву на повећање процента мирнодопског војног инвалидитета;

– праву на повећање процента инвалидитета цивилног инвалида рата;

–  праву на проширење основа  ратног војног инвалидитета;

–  праву на посмртно признавање војног инвалидитета;

–  праву на додатак за негу и помоћ  ратног војног инвалида ;

– праву на додатак за негу и помоћ  мирнодопског војног инвалида;

– праву на додатак за негу и помоћ  цивилног инвалида рата;

– праву на ортопедски додатак  ратног војног инвалида;

– праву на ортопедски додатак  мирнодопског војног инвалида;

– праву на ортопедски додатак  цивилног инвалида рата;

–  праву на ортопедска помагала  ратног војног инвалида;

– праву на ортопедска помагала  мирнодопског војног инвалида

– праву на ортопедска помагала цивилног инвалида рата

– праву на путничко моторно возило ратног војног инвалида

– праву на путничко моторно возило мирнодопскихг војних инвалида

–  праву на накнаду за незапосленост ратних војних инвалида

–  праву на борачки додатак ратних војних инвалида

–  престанку праву  свим категоријама корисника

–  праву на помоћ услучају смрти ратних војних инвалида

– праву на помоћ услучају смрти мирнодопских војних инвалида

– праву на помоћ услучају смрти носилаце „Партизанских споменица 1941“

– праву на месечно новчано примање ратних војних инвалида

– праву на месечно новчано примање мирнодопских војних инвалида

– праву на месечно новчано примање цивилних инвалида рата

– праву на месечно новчано примање корисника породичне инвалиднине по палом борцу, по умрлом ратном војном инвалиду и мирнодопском војном инвалиду

– праву на месечно новчано примање материјално необезбеђених бораца НОР-а и учесника ранијих ратова

– праву на месечно новчано примање чланова породица умрлих бораца НОР-а и учесника ранијих ратова

– праву на породични додатак корисника породичне инвалиднине

– праву на накнаду смештаја у установе социјалне заштите корисника месечног новчаног примања који су самохрани или неспособни за самостални живот

– праву за додатак за негу корисника месечног новчаног примања

– праву на изузетно месечно новчано примање

– праву на име разлике између оствареног примања и гаратног износа за носиоце „Партизанских споменица 1941.“

– праву члану породице умрлог носиоце „Партизанских споменица 1941“ корисника сталног месечног примања

– праву на професионалну рехабилитацију и новчану накнаду за време професионалне рехабилитације ратних војних инвалида

– праву на професионалну рехабилитацију и новчану накнаду за време професионалне рехабилитације мирнодопских војних инвалида рата

– праву на накнаду трошкова путовања

– праву на накнаду погребних трошкова у случају смрти корисника месечног новчаног примања лицима која изврше сахрану

– праву о помоћи у случају смрти члановима породице умрлог корисника месечног новчаног примања,  са којима је корисник живео у заједничком домаћинству

Ради решавања о наведеним правима у покренутим управним поступцима врши се прибављање свих врста доказа и излазак на лице места ради увиђаја и утврђивања чињеничног стања о спорним чињеницама.

Вануправни поступак:

– издавање уверења о својству корисника ради остваривања права на здравствену заштиту код РФЗЗО.

– давање налога за отпочињање, наставак или обуставу исплата по променама

– стављање предлога Републичком јавном правобраниоцу за утужење корисника борачко – инвалидске заштите код којих је дошло до неправилне исплате

– израда опомена пред утужење

– прибављање и достава доказа РЈП-у у споровима против  корисника  борачко – инвалидске заштите ове општине

– изјашњавање по захтевима РЈП по тужбама наших корисника   борачко – инвалидске заштите ове општине

– изјашњавање по захтевима судова

-подношење кривичних пријава надлежним тужилаштвима и полицији

-одазивање на позиве тужилаштава, РЈП  и судова у предметима наших странака

– сарадња са судским вештацима  и др. органима

-рад за Скупштинску Комисију за доделу станова корисницима борачко инвалидске заштите

– спровођење конкурсног поступка за доделу станова РВИ и корисницима породичне инвалиднине, по основу критеријума и услова које расписује комисија ГУ Града Београда.

-израда предлога одлука за Комисију за доделу станова корисницима борачко инвалидске заштите

-израда записника о одржаним седницама Комисије за доделу станова корисницима борачко инвалидске заштите

-сарадња са Центром за социјални рад ради стављања предлога за одузимање пословне способности и смештај у установе социјалне заштите.

-прибављање свих веста доказа у управним поступцима

-израда уверења за ослобађање царине за  увоз путничког  аутомобила за војне инвалиде од I до V групе инвалидитета.

Послови исплате, евиденције и ликвидатуре

-обрачун и требовање новчаних средстава из буџета Републике и буџета Града;

– достављање  налога Поштанској штедионици по насталим променама  везаним за кориснике права по Савезном закону;

-израда налога РУЈП ради месечне исплате инвалидских примања по Републичким   прописима и Градским прописима;

-израда налога Поштанској штедионици за стављање административних забрана на новчана примања;

-обрачун неправилних исплата и заосталих примања;

-праћење и евиденција повраћаја неправилно исплаћених средстава;

– књижење свих исплаћених средстава и средстава од повраћаја;

– издавање налога за отварање и затварање текућих рачуна;

– обрада и увођење у исплату свих решења, закључака, налога ликвидатури и др.;

– вођење регистара о промена;

– унос свих промена из регистра и ажурирање базе „Борци- Србија“;

– евиденција и праћење рокова о доношењу подтврда о незапослености ратних војних инвалда и давање предлога за израду налога за обуставу исплата;

– евиденција и праћење о школовању деце корисника породичне инвалиднине и давање предлога за израду налога за обуставу исплата;

– евиденција и праћење датума о достављању потврда о животу за кориснике којима се инвалиднина исплаћује у иностранству и давање предлога за израду налога за обуставу исплата;

– евиденција и праћење рокова трајања  за издата помагала ;

– обрада предмета по преселењу и увођење у све евиденције, давање налога везаних за исплате или обуставе и промену шифре општине и брисање из евиденција по одсељењу предмета;

– вођење евиденције о кретању предмета послатих на ревизију или по жалби, тужби, лекарску комисију и др;

– вођење евиденције и издавање уверења за ослобађање од плаћања регистрације моторног возила ;

– издавање уверења о просеку примања корисницима личне и породичне инвалиднине;

– издавање уверења о ослобађању од партиципације на здравствену заштиту;

– вођење евиденције, издавање и овера издатих књижица за повлашћену вожњу;

– вођење евиденције и издавање објаве за бесплатно путовање;

– сакупљање документације и вођење евиденције о праву на бесплатну вожњу код ГСБ-а;

– вођење евиденције и сачињавање списка корисника комуналних услуга који остварују право на субвенцију код ЈП „ИНФОСТАН“ и достављање ГУ Града Београда

– утврђивање услова, вођење евиденције и попуњавање пријава и одјава за здравствену запштиту.

 

Print Friendly, PDF & Email