Одељење за друштвене делатности

⇒ ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТА ⇐


У Одељењу за друштвене делатности обављају се послови који се односе на: вођење поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине; материјалног обезбеђења и месечних новчаних примања у складу са прописима републике и града; обављају се управно-правни и административно-технички послови у области борачко-инвалидске заштите и књиговодствено-рачуноводствени послови везани за исплату средстава из ове области, припрема аката из делокруга  Одељња које доносе органи општине; обављају се послови збрињавања избеглих, прогнаних и интерно расељених лица; послови који се односе на: праћење стања и старање о одржавању ( осим капиталног ) дечијих вртића и основних школа; праћење уписа у први разред основне школе, редовног похађања наставе у основним школама и покретање прекршајног поступка против родитеља, односно старатеља у складу са Законом; сарадња са образовно-васпитним установама, у циљу утврђивања мера и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа; организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења; помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју; обавља административно-техничке послове у оквиру процене  потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом; врши контролу и извештавање о раду народне кухиње; издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинства за потребе кредитирања и умањења школарине и домарине ученика и студената; управно-правне послове у области есхумације и преноса посмртних остатака; стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за општину; учествовања у текућем одржавању спортских објеката и установа чији је оснивач општина; праћење потреба и старање о задовољавању потреба грађана у области спорта, учествовање у реализацији програма школског спорта и обезбеђивање услова за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за општину; доноси програм развоја спорта усклађен са актима града; стара се и спроводи поступак за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана и организација цивилног друштва у области спорта, културе, образовања и очувања локалног културног наслеђа на подручју општине; организациони, стучни и оперативни послови везани за рад и организацију Хуманитарне фондације градске општине Сурчин  и обезбеђивање услова за реализацију програма установа и омладинских организација; доношења акционог плана за младе на подручју општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града.


Начелник одељења за друштвене делатности

Сања Караџић
телефон: 011/8442-111

Кредити, стипендије и домови, умањење школарине

Примена Закона о општем управном поступку по службеној дужности (чл. 9, 103 и 207) решавајући по захтевима странака, који се примењује од 08.06.2016. године: странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;

За оверу уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства, потребно је да странка достави следеће доказе:
• Оверена изјава два сведока о саставу породичног домаћинства (броју чланова домаћинства и њиховим занимањима – образац бр. 3); (прибавља странка);
• Потврду о оствареним приходима свих чланова домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године:
– уверење о оствареној нето заради (за период 01.01 – 30.06. текуће године);(прибавља странка);
– за кориснике пензије уверење од Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање (за период 01.01 – 30.06. текуће године); (потраживање по службеној дужности); странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
– уверење Пореске управе о пореској основици за приватнике (01.01 – 30.06. текуће године);(потраживање по службеној дужности); странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
– за незапосленог члана домаћинства уверење издато од Националне службе за запошлавање (за период 01.01 – 30.06. текуће године); (потраживање по службеној дужности); странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа; или оверена изјава два сведока за незапосленог члана домаћинства да је био незапослен у периоду од 01.01. до 30. 06. текуће године; (прибавља странка);
– У случају да је незапослено лице корисник новчане надокнаде потребан је доказ да ли му је иста исплаћена у периоду од 01.01. до 30. 06. текуће године; (потраживање по службеној дужности); странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
– Не достављати уверења ПИО као доказ о незапослености члана породице.
– за чланове домаћинства који се налазе на редовном школовању, редовним студијама, служењу војног рока, у иностранству и сл. достављају се докази о томе издати од стране надлежних органа;(прибавља странка);
– доказ о висини месечних доприноса на име издржавања (алиментација) или оверена лична изјава од стране два сведока о томе (за период 01.01. – 30.06. текуће године.);(прибавља странка);
• Уверење о имовном стању (приход остварен од имовине, капитала, ауторских права и др. који се опорезује) за све пунолетне чланове пор. домаћинства (осим за оне који се школују) прибавља се од Пореске управе; (потраживање по службеној дужности); странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
• Уверење о имовном стању (приход остварен од непокретности – земље) који се опорезује) за све пунолетне чланове пор. домаћинства (осим за оне који се школују) прибавља се од Катастра;
(потраживање по службеној дужности) странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;

Н А П О М Е Н А:
– Уколико је родитељ преминуо доставити извод из Матичне књиге умрлих (потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа; као и доказ о износу примљеним на име породичне пензије (за период 01.01.– 30.06. текуће године) од Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање, (односно доказ – потврду РФПИО да на име пок.родитеља породица не остварује право на породичну пензију), (потраживање по службеној дужности); странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
– Уколико су родитељи разведени доставити пресуду као и доказ о висини месечног доприноса на име издржавања детета (или оверену изјаву два сведока о висини месечног доприноса на име издржавања детета, односно оверену изјаву два сведока да други родитељ не плаћа месечни допринос на име издржавања детета) – (за период 01.01. – 30.06. текуће године);(прибавља странка)

Рефундација трошкова сахране (незбринута лица)

Потребна документа за рефундацију трошкова сахране:
• Захтев
• Доказ о пребивалишту лица на територији Општине Сурчин
• Извод из матичне књиге умрлих
• Решење Центра за социјални рад Сурчин, o признавању права на материјално обезбеђење за преминуло лице
• Оригинал рачуни на име подносиоца захтева о трошковима сахране

Ексхумација и пренос посмртних остатака

Примена Закона о општем управном поступку по службеној дужности ( чл. 9, 103 и 207) решавајући по захтевима странака, који се примењује од 08.06.2016. године:
За одобрење захтева за ексхумацију и пренос посмртних остатака покојника, странка уз захтев прилаже:
• Извод из матичне књиге рођених, за подносиоца захтева, као доказ о сродству (потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
• Оверена изјава подносиоца захтева (суд, општина) о броју ближих сродника умрлог; (прибавља странка);
• Сагласност (оверена у суду или општини) ближих сродника умрлог да су сагласни са ексхумацијом и њихове фотокопије личних карата; (прибавља странка);
• Извод из матичне књиге умрлих (оригинал или оверена копија); (потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
• Потврда ЈП Сурчин да је лице сахрањено у Сурчину; (прибавља странка);
• Потврда да је обезбеђено гробно место за пренос посмртних остатака; (прибавља странка);

Једнократне материјалне помоћи

У поступку решавања по захтевима странака неопходно је доставити следећу документацију:
• Копију или електронски очитану личну карту подносиоца молбе/захтева (доставља странка);
• Копија картице текућег или жиро рачуна подносиоца молбе/захтева (доставља странка);
• Доказ о примањима за све пунолетне чланове породице (уколико је подносилац незапослено лице, доказ за Националне службе за запошљавање или ПИО, потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
• Уколико је подносилац молбе/захтева на евиденцији Градског центра за социјални рад потребно је доставити Решење Центра за социјални рад (потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
• Уверење из Пореске управе да се странка не дужи порезом по основу прихода од допунске или додатне делатности, за сваког пунолетног члана породице (потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа.
• Катастар непокретности Сурчин – Уверење за сваког пунолетног члана породице (потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
• Извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове породице (оригинал или оверена копија ); (потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
• Потврда о редовном школовању за децу школског узраста (доставља странка);
• Осталу потребну документацију којом се могу поткрепити наводи из молбе (медицинска документација, доказ о власништву итд… доставља странка);

Интерресорна комисија
Интерресорна комисија ГО Сурчин основана је у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени Гласник РС“ бр. 63/10)
Поступак отпочиње по захтеву родитеља/старатеља, односно установе, за опсервацију детета-ученика.
Захтев за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику (Образац број 1 Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику («Сл.гласник РС», бр. 63/2010) Интерресорној комисији, подноси се на писарници ГО Сурчин.

Захтев садржи:

• податке о детету/ученику;
• контакт податке родитеља/ старатеља, односно хранитеља детета (име и презиме, адреса, контакт телефон, имејл)
• контакт податке установе која предлаже поступак процене
• разлоге и образложење предлагања поступка процене
• налазе, мишљења, извештаје и друга документа која указују на потребу за поступком процене и обезбеђењем подршке детету/ученику
Захтев мора бити потписан од стране изабраног лекара и оверен печатом здравствене установе у којој је запослен изабрани лекар.
Правна подлога:
• Закон о основама система, образовања и васпитања (Сл.гл.РС бр. 72/ 09, 52/2011 и 55/2013)
• Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику («Сл.гласни РС», бр. 63/2010)

У оквиру Одсека за друштвене делатности обављају се административно-технички послови за потребе Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику. У 2015. години Интерресорној комисији за покретање поступка процене потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику поднето је 115 захтева. Из предходног периода пренесена су 2 захтева. Укупно решених захтева и донетих заједничких мишљења у 2015. години је 117. Број одржаних састанака: 11, број сталних чланова Комисије 3, повремени чланови нису били ангажовани.

Комисија за предлагање, измене или давање назива улица, тргова, заселака и других насељених места на територији ГО Сурчин
Одлучује о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места и о подизању споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела на свом подручју, у складу са прописима Града
У оквиру Одсека за друштвене делатности обављају се административно-технички послови за потребе Комисије, на основу поднетог захтева грађана или по службеној дужности.

Print Friendly, PDF & Email