ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Послови у области заштите и унапређења животне средине који су у опису послова Одељења за локално економски развој су:

  • праћење стања и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине;
  • доношење и спровођење акционих и санационих планова за заштиту животне средине на подручју општине;
  • у складу са актима Града, старање и обезбеђивање услова за очување, коришћење и унапређења подручја са природним лековитим својствима;
  • израда Годишњег извештај о квалитету животне средине на територији ГО Сурчин;
  • на основу Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 14/16), Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Службени гласник РС“, бр. 95/10) и Правилника о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (Службени гласник РС“, бр. 72/09) води се дневна евиденција о отпаду генерисаном у општини, као и документ о кретању отпада предатог овлашћеном оператеру;
  • Агенцији за заштиту животне средине доставља се Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада.
Print Friendly, PDF & Email