Повереништво за избегла и интерно расељена лица

⇒ ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТА ⇐

Повереништво за избегла и интерно расељена лица

Повереништво за избегла и интерно расељена лица ГО Сурчин обавља послове  сагласно Закону о избеглицама и Уредби о збрињавању избеглица, као основним прописима, који регулишу материју права и интереса избеглица и интерно расељених лица.

У поступку се примењује Закон о општем управном поступку по службеној дужности ( чл. 9, 103 и 207) решавајући по захтевима странака, који се примењује од 08.06.2016. године.

Послови повереништва за избеглице врше се по смерницама Комесаријата за избеглице Републике Србије по решењу бр. 9-304 од  04.05 2 004.године, који је надлежан  за решавање у првостепеном управном поступку, а захтеви се подносе преко повереника за избеглице општине Сурчин, и то:

 

За регистрацију и издавање легитимације расељеног лица потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне,
 • извод из Матичне књиге рођених и лична карта једног родитеља, за малолетне,
 • пријава боравишта,
 • изјава о смештају оверенa у општини или суду, односно уколико странка поседује непокретност и у њој борави приложити доказ о власништву,
 • две фотографије (25х32 цм) за старије од шеснаест година.

 

За издавање дупликата легитимације расељеног лица потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне,
 • извод из Матичне књиге рођених и лична карта једног родитеља, за малолетне,
 • пријава боравишта,
 • потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица, односно признаница Службеног гласника РС о оглашавању неважећом исте,
 • две фотографије (25х32цм) за старије од шеснаест година.

 

За промену у самој легитимацији расељеног лица потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне,
 • извод из Матичне књиге рођених и лична карта једног родитеља,  за малолетне
 • пријава боравишта,
 • доказ везан за измену, не старији од шест месеци,
 • две фотографије (25х32цм) за старије од шеснаест година.

 

За новорођенчад потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • извод из Матичне књиге рођених,
 • пријава боравка,
 • личне карте и легитимације расељеног лица оба родитеља.

 

За укидање својства избеглог лица потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • решење о признатом својству избеглог-прогнаног лица,
 • избегличка-прогнаничка легитимација,
 • решење о прихвату у држављанство РС/ извод из истог/ уверење о држављанству РС.

 

За признавање својства избеглице малолетном детету потребно је:

 • потписан захтев родитеља,
 • нове избегличке легитимације на име родитеља,
 • извод из матичне књиге рођених за дете и
 • образац ЗБЕГ 2.

 

За накнадну регистрацију потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • стара избегличка-прогнаничка легитимација,
 • доказ о спречености одазивању обавезној регистрацији.

 

За исправку/измену/ решења о признавању својства избеглог лица и/или потврде о потврђивању својства избеглог лица потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • избегличка-прогнаничка легитимација,
 • решење о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или потврда о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица,
 • докази у вези са исправком/изменом (изводи из матичних књига).

 

За оверу решења комесаријата за избеглице са клаузулом правоснажности, потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • оригинал решење Комесаријата,
 • избегличка-прогнаничка легитимација.

 

За добијање сагласности за промену боравишта потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • доказ да поседује непокретност у општини где се пресељава, или изјава власника који га прима на смештај, оверена у општини доказ да је кућа-стан, у који га прима његово власништво (сагласност издаје поверник за избеглице на основу сагласности повереника из општине у коју се избегло лице пресељава ).

 

За добијање потврде да се лице налази/ не налази у бази, потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • лични документ (избегличка легитимација или лична карта).

 

За добијање потврде да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене заштите потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • решење о укидању статуса,
 • лични документ (избегличка-прогнаничка легитимација).

 

За накнаду погребних трошкова потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • извод из матичне књиге умрлих,
 • избегличка-прогнаничка легитимација преминулог лица,
 • оригинал рачуни погребног предузећа,
 • легитимације подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (избегличко-прогнаничке легитимације, лична карта и извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове породичног домаћинства),
 • доказ о незапослености од Националне службе запошљавања,
 • доказ о висини примања чланова породичног домаћинства.

 

Накнада за делимично покриће погребних трошкова припада лицу које је сносило трошкове сахране, под условом: да је преминуло лице имало статус избeглог-прогнаног лица и да до момента смрти није имало примања, по било ком основу у РС или земљи порекла, да лице, које остварује право на накнаду за делимично покриће погребних трошкова, нема приходе веће од 2.500 динара, по члану породичног домаћинства.

 

Print Friendly, PDF & Email