Привреда и пољопривреда

⇒ ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТА ⇐

ПРИВРЕДА

У Одељењу за Локално економски развој обављају се послови из области привреде који се најмаркантније односе се на:

 • истраживање могућности за финасирање развојних програма;
 • припремања, управљања и реализације развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре;
 • израда пројекције будућих кретања и предлагање стратегије за даљи развој;
 • успостављање привредних контаката и старање о привлачењу нових инвеститора у општину;
 • припрема стратегије од локалног значаја у складу са актима града;
 • успостављавања квалитета докумената и одржавање система менаџмента квалитетом усклађеног са захтевима стандарда ISO 9001,
 • спровођења утврђене политике квалитета, израду, ревизију и одржавање Пословника о квалитету,
 • преглед и контрола докумената система менаџмента квалитетом,
 • координација активности циклуса обуке провере система менаџмента квалитетом и верификација примене предложених  и спроведених корективних и превентивних мера;
 • издавање уверења и обавештења о раду приватних предузетника из постојеће евиденције;
 • старање о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју општрине;
 • враћање (по захтеву странака) радних књижица депонованих у ГО Сурчин ;

Послови у вези са радним књижицама

Чланом 116. самосталних чланова Закона о изменама и допунама Закона о раду (”Сл. гласник РС” бр. 75/14) предвиђено је да члан 204. Закона о раду (”Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и Правилник о радној књижици (”Службени гласник РС”, број 17/97) којима је регулисан поступак издавања и вођења регистра о издатим радним књижицама престају да важе 1. јануара2016.године.

Радне књижице издате закључно са 31. децембром 2015. године настављају да се користе као јавне исправе, а подаци уписани у те књижице служе као доказ за остваривање права из радног односа и других права у складу са законом.

Изменама Закона о раду предвиђено је да се убудуће радни стаж за запослене води у електронском облику у матичној евиденцији фонда пензионо инвалидског осигурања.

У скаду са наведеним, Управа градске општине Сурчин, од 1.1.2016. године престала је да издаје радне књижице.
Радне књижице депоноване у Одељењу могу се преузети сваког радног дана, од 08.30до15.00 часова.

Издавање уверења везана за регистар радњи за период до 30.12.2005. године, ради регулисања пензијског стажа и друге сврхе

За издавање уверења и обавештења о раду приватних предузетника из постојеће евиденције потребно је:
-фотокопија решења о отварању радње;
-фотокопија решења о трајном затварању радње;
-фотокопија личне карте;
-доказ о плаћеној административној такси.

Уверења се издају на основу члана 161. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и увидом у Регистар самосталних радњи.

ПОЉОПРИВРЕДА

Послови у области пољопривреде који се спроводе у оквиру Одељења за локално економски развој су следећи:

 • Заштита коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума, вода, биљног и животињског света, водопривреде;
 • праћење стања у области пољопривреде и стварање повољнијих услова за обављање ове делатности;
 • организовање систематске анализе квалитета пољопривредног земљишта;
 • организовање едукативних скупова пољопривредних произвођача;
 • потпора заинтересованим пољопривредним произвођачима око послова у вези са уписом у регистар пољопривредних газдинстава;
 • помоћ пољопривредницима око учествовања на конкурсима за доделу подстицајних средстава од стране града Београда и Републике Србије;
 • израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине;
 • праћење Плана уређења атарских путева и мреже канала за наводњавање и одводњавање на територији општине;
 • административно-технички послови везани за следеће комисије:
  -Комисија за одабир мушких приплодних грла-пастува;
  -Комисија за процену штете настале услед немарности лица, органа и организација на територији Општине.
Print Friendly, PDF & Email