Председник

Председник Скупштине општине:
– представља Скупштину општине,
– организује рад Скупштине општине,
– сазива и председава седницама Скупштине,
– обавља друге послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине општине.

Председник Скупштине се бира на предлог најмање једне трећине одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.


Председник Скупштине ГО Сурчин

Душан Вујадиновић
телефон: 011/8442-111
лок: 219

Print Friendly, PDF & Email