Замениk

Председник Скупштине има заменика, који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност. Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.


Заменик председника скупштине ГО Сурчин

Бојан Игњатић
телефон: 011/8442-111

Print Friendly, PDF & Email