Секретар

Скупштина општине има секретара Скупштине који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар се поставља на предлог председника Скупштине на период од најдуже четири године. За секретара Скупштине општине може бити постављено само лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима државне управе и радним искуством од најмање три године.

Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију. Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар Скупштине.


Секретар скупштине ГО Сурчин

Зорица Дамјановић – Родић
телефон 011/8442-111
лок: 229

Print Friendly, PDF & Email