Председник општине

Председник Градске општине Сурчин

Председника општине бира Скупштина општине из реда одборника на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.
Председнику општине и заменику председника општине, избором на ове функције, престаје мандат одборника у Скупштини општине. Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

Надлежности Председника општине:
– Представља и заступа Општину;
– Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
– Наредбодавац је извршења буџета;
– Усмерава и усклађује рад Општинске управе;
– Оснива комисије и друга тела потребна за функционисање Општинске управе и друге комисије и тела потребна за ефикаснији рад Градске општине Сурчин у складу са законом и Статутом;
– Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине;
– Представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
– Врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

У случају непосредне ратне опасности, ратног стања или ванредног стања, председник општине доноси акте из надлежности Скупштине општине, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини општине чим она буде у могућности да се састане.

Председник општине може образовати привремена радна тела која пружају помоћ Општинском већу и председнику општине у питањима из њихове надлежности.


Председник Градске општине Сурчин – Стеван Шуша

Рођен је 28.09.1952. године у Риђици, код Сомбора, где је завршио основну школу. Средњу машинско-техничку школу ”Змај” завршио  је у Земуну. Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Београду и стекао звање дипломираног инжењера машинства. Био је члан Скупштине холдинг корпорације ”МИНЕЛ” и фондације ”Никола Тесла” у организацији Српске академије наука и уметности.
Прошао је  комплетан инжењерски развој у фирми „МИНЕЛ-ЕЛВО” од приправника, технолога, конструктора, главног инжењера, до директора и председника Управног одбора ”МИНЕЛ-ЕЛВА”. Приватним  предузетништвом се бавио  у фирми ”ТЕХНОМАТ” Сурчин.
Пре преузимања положаја председника ГО Сурчин обављао је функцију председника Скупштине ГО Сурчин, од 2012. до 2016. године.
Живи у Сурчину, ожењен је и има  две ћерке.


Председник ГО Сурчин
Стеван Шуша
телефон: 011/8443-272
e-mail: opstina@surcin.rs


stevan-susa-2

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email