Заменик председника

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност. Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као председника општине.


Заменик председника ГО Сурчин

Петар Миљуш
телефон: 011/8442-111
лок: 219

Print Friendly, PDF & Email