Помоћници председника

Помоћнике председника Градске општине поставља и разрешава председник градске општине, у складу са законом, и обављају послове најдуже док траје дужност председника градске општине.

Помоћници председника градске општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове по налогу председника градске општине.
У Градској општини може бити постављено три помоћника председника градске општине.


Помоћници председника ГО Сурчин

Бојан Јовановић – Помоћник председника  за обављање послова из области урбанизма и грађевинских послова
Милисав Марковић – Помоћник председника за спорт и културу

телефон: 8443-272

Print Friendly, PDF & Email