Начелник Општинске управе

Општинском управом руководи начелник. За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелника Општинске управе, поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са Статутом општине и актом о организацији Општинске управе.


Начелник  Општинске управе

Татјана Ракић
телефон: 011/8443-214
email: nacelnik@surcin.rs

Print Friendly, PDF & Email