Заменик начелника Општинске управе

Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.


Заменик начелника Општинске управе

Дарко Павличић
телефон: 011/8443-214

Print Friendly, PDF & Email