Кабинет председника

У Кабинету председника општине обављају се стручни, саветодавни, организациони и административно-технички послови везани за остваривање надлежности и овлашћења Председника  градске општине; сазивање и припремaње колегијума и других радних састанака председника градске општине; праћење активности на реализацији утврђених обавеза Председника градске општине од стране Скупштине градске општине; припрема материјала о којима одлучује Председник и Заменик председника градске општине; евидентирање и праћење извршавања донетих аката Председника градске општине; израда календара активности Председника градске општине; информисање, протокол и комуникација за потребе Председника градске општине; координирање активности на остваривању јавности рада органа градске општине; сарадња са медијима ради информисања шире јавности; израда информација на основу извештаја медија; други послови по налогу председника градске општине.


Шеф кабинета обавља следеће послове:

Организује послове и рад Кабинета, обавља пословe: протокола и односа са јавношћу, организовања и пријема код Председника општине и Председника скупштине, пријем грађана и давање одговора на њихова питања, сарадње са медијима, организовања конференција за штампу,  информисања јавности о раду органа  општине; послове у вези са спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја; послове  у вези са сарадњом општине са другим општинама у земљи и иностранству; припремања и сазивања колегијума и других седница органа Општине и састанака комисија и стручних радних тела; израде програма рада органа Општине, евинентирања и праћења извршавања донетих аката; чувања изворних докумената о раду органа Општине, комисија и радних тела; одговара Председнику општине, председнику Скупштине и начелнику Управе, обавља и друге послове по њиховом налогу.


Шеф кабинета председника ГО Сурчин
Тијана Поповић
телефон: 011/8443-272

Print Friendly, PDF & Email