Интерни ревизор

Обавља послове ревизије и то ревизију система,  финансијску ревизију и ревизију усаглашености са прописима ; пружа савете руководству ; припрема и подноси на одобравање руководиоцу корисника јавних средстава нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије ; припрема извештаје из делокруга рада  интерног ревизора ; сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду; спроводи ревизорске процедуре, укључујући идентификовање и дефинисање предмета ревизије, развијање критеријума, преглед и анализа доказа, и документовање процеса и процедура субјекта ревизије; обавља разговоре, прегледа документацију и израђује радне папире;  идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи независну процену области коју је ревидирао; саопштава  резултате обављених ревизија , путем писаних или усмених извештаја; развија и одржава добре односе са руководиоцима, запосленима  путем индивидуалних контаката и групних састанака; учествује  на састанцима руководства и на састанцима са  другим организацијама ; стални професионални развој, укључујући интерну и екстерну обуку и размену искустава; интерна ревизија има право слободног и неограниченог приступа свим активностима, руководиоцима и њиховим запосленим, евиденцији, имовини и електронским и другим подацима.

 

Print Friendly, PDF & Email