Одељење опште управе

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАСЦЕ


У Одељењу за општу управу обављају се  послови који се односе на: организацију и рад управе; припрему нацрта Одлуке о управи и осталих аката из делокруга рада одељења које доносе органи општине, односно припрему и израду нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга Управе; стручне, информатичке, статистичко-евиденционе и персоналне послове из области рада и радних односа  запослених у Управи, Правобранилаштву и посебним организационим јединицама (осим за функционере); послове управљања људским ресурсима; стручне послове у поступку запошљавања; припрему предлога Кадровског плана; организацију стручног усавршавања службеника и вођење евиденције о завршеним обукамаи другим видовима стручног усавршавања; вођење кадровске евиденције запослених, распоређивање радника, престанак радног односа; обављање стручних и административних послова који се односе на рад ван радног односа –  израду нацрта уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених пословa; обраду података и вођење евиденцијe о свим облицима радне ангажованости; вршење пријаве и одјаве на обавезно социјално осигурање; израду информација и аналитичких материјала који се односе на кадрове; стручне послове за Скупштину, Председника и Веће који се односе на обраду аката из надлежноси Одељења; предлаже акта из делокруга рада одељења које доносе органи општине; давање стручног мишљења за потребе органа општине;  стручне и административне послове који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању послова градске општине; стара се о изради печата од стране овлашћеног субјекта, о датуму, као о и почетку  употребе печата са отиском израђеног печата, води евиденцију израђених печата и евиденцију запослених у Управи задужених за руковање печатом,  и друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима;  друге послове који нису стављени у надлежност другог одељења; послове пружања правне помоћи грађанима са пребивалиштем на територији Градске општине Сурчин а који обухватају послове давања усмених правних савета, састављања поднесака, исправа, улагање редовних и ванредних правних средстава, вођење евиденције уписника грађана којима је пружена правна помоћ и евиденција наплаћених накнада; послови пријемне канцеларије, писарнице, распоређивања предмета по органима, посебним организационим јединицама и унутрашњим организационим јединицама Управе; овере преписа у складу са Законом и послови архиве.

У оквиру Одељења врше се и послови које је Република поверила Граду, а који се обављају у општини, и то: ажурирање бирачког списка; обављање стручних и административних послова за органе који спроводе изборе за одборнике; спровођење одређених стручних и административних послова за потребе Републичке изборне комисије, које својом одлуком одреди комисија  у поступку спровођења избора; стручне и административне послове у вези са спровођењем референдума; послове пописа становништва; управне послове у вези са вођењем посебних бирачких спискова националних мањина; стручне послове у поступку избора националних савета националних мањина.


Одељењем руководи начелник одељења и обавља следеће послове:

Руководи, организује, координира, усмерава и контролише рад непосредних извршилаца Одељења, стара се о благовременом и законитом извршавању послова из делокруга Одељења, израђује решења и друга појединачна и општа акта, прати и проучава стање и стручно обрађује најсложеније предмете из делокруга Одељења, припрема материјале за разматрање и одлучивање органа општине, распоређује послове, даје упутства и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима за њихово извршавање, стара се о пуној запослености и дисциплини непосредних извршилаца, израђује извештаје и планове рада Одељења, припрема информације и акте из делокруга Одељења, остварује сарадњу са републичким и градским органима, институцијама, месним заједницама и др., обавља стручне и оперативне послове из области изборних права, спровођења референдума, пописа становништва и слично, припрема предлоге одговарајућих аката, планова, извештаја, остварује сарадњу са републичким и градским органима, органима месних заједница и другим субјектима, врши пријем странака, подноси годишње и периодичне извештаје из делокруга Одељења, обавља и друге послове по налогу начелника Управе.


Подаци према члану 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава


Начелник одељења опште управе ГО Сурчин
Бојан Вукеновић
телефон: 011/8443-280

Print Friendly, PDF & Email