Друштвене делатности

= ИНФО О ОДЕЉЕЊУ =

path: PREUZIMANJE

 

За оверу уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства, потребно је да странка достави следеће доказе:

 • Оверена изјава два сведока о саставу породичног домаћинства (броју чланова домаћинства и њиховим занимањима – образац бр. 3); (прибавља странка);
 • Потврду о оствареним приходима свих чланова домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године:
 • уверење о оствареној нето заради (за период 01.01 – 30.06. текуће године);(прибавља странка);
 • за кориснике пензије уверење од Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање (за период 01.01 – 30.06. текуће године); (потраживање по службеној дужности); странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
 • уверење Пореске управе о пореској основици за приватнике (01.01 – 30.06. текуће године);(потраживање по службеној дужности); странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
 • за незапосленог члана домаћинства уверење издато од Националне службе за запошлавање (за период 01.01 – 06. текуће године); (потраживање по службеној дужности); странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа; или оверена изјава два сведока за незапосленог члана       домаћинства да је био незапослен у периоду од 01.01. до 30. 06. текуће године; (прибавља странка);
 • У случају да је незапослено лице корисник новчане надокнаде потребан је доказ да ли му је иста исплаћена у периоду од 01.01. до 30. 06. текуће године; (потраживање по службеној дужности); странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
 • Не достављати уверења ПИО као доказ о незапослености члана породице.
 • за чланове домаћинства који се налазе на редовном школовању, редовним студијама, служењу војног рока, у иностранству и сл. достављају се докази о томе издати од стране надлежних органа;(прибавља странка);
 • доказ о висини месечних доприноса на име издржавања (алиментација) или оверена лична изјава од стране два сведока о томе  (за период 01.01. – 30.06. текуће године.);(прибавља странка);
 • Уверење о имовном стању (приход остварен од имовине, капитала, ауторских права и др. који се  опорезује) за све пунолетне чланове пор. домаћинства (осим за оне који се школују) прибавља се од Пореске управе; (потраживање по службеној дужности); странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
 • Уверење о имовном стању (приход остварен од непокретности – земље) који се  опорезује) за све пунолетне чланове пор. домаћинства (осим за оне који се школују) прибавља се од Катастра;

(потраживање по службеној дужности) странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;

Н А П О М Е Н А:

–  Уколико је родитељ преминуо доставити извод из Матичне књиге умрлих (потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа; као и доказ о износу примљеним  на име  породичне пензије (за период 01.01.– 30.06. текуће године) од Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање, (односно доказ – потврду РФПИО да на име пок.родитеља породица не остварује право на породичну пензију), (потраживање по службеној дужности); странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;

– Уколико су родитељи разведени доставити пресуду као и доказ о висини месечног доприноса на име издржавања детета (или оверену изјаву два сведока о висини месечног доприноса на име издржавања детета, односно оверену изјаву два сведока да други родитељ не плаћа месечни допринос на име издржавања детета) – (за период 01.01. – 30.06. текуће године);(прибавља странка)

 

 Рефундација трошкова сахране (незбринута лица)

 Потребна документа за рефундацију трошкова сахране:

 • Захтев
 • Доказ о пребивалишту лица на територији Општине Сурчин
 • Извод из матичне књиге умрлих
 • Решење Центра за социјални рад Сурчин, o признавању права на материјално обезбеђење за преминуло лице
 • Оригинал рачуни на име подносиоца захтева о трошковима сахране

 

Ексхумација и пренос посмртних остатака

          Примена Закона о општем управном поступку по службеној дужности ( чл. 9, 103 и 207) решавајући по захтевима странака, који се примењује од 08.06.2016. године:

    За одобрење захтева за ексхумацију и пренос посмртних остатака покојника, странка уз захтев прилаже:

 • Извод из матичне књиге рођених, за подносиоца захтева, као доказ  о сродству (потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
 • Оверена  изјава  подносиоца  захтева (суд, општина) о броју ближих сродника умрлог; (прибавља странка);
 • Сагласност (оверена у суду или општини) ближих сродника умрлог да су сагласни са ексхумацијом и њихове  фотокопије личних карата; (прибавља странка);
 • Извод из матичне књиге умрлих (оригинал или оверена копија); (потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
 • Потврда  ЈП Сурчин да је лице  сахрањено у  Сурчину; (прибавља странка);
 • Потврда да је обезбеђено гробно место за пренос посмртних остатака; (прибавља странка);

 

Једнократне материјалне помоћи

У поступку решавања по захтевима странака неопходно је доставити следећу документацију:

 • Копију или електронски очитану личну карту подносиоца молбе/захтева (доставља странка);
 • Копија картице текућег или жиро рачуна подносиоца молбе/захтева (доставља странка);
 • Доказ о примањима за све пунолетне чланове породице (уколико је подносилац незапослено лице, доказ за Националне службе за запошљавање или ПИО, потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
 • Уколико је подносилац молбе/захтева на евиденцији Градског центра за социјални рад потребно је доставити Решење Центра за социјални рад (потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
 • Уверење из Пореске управе да се странка не дужи порезом по основу прихода од допунске или додатне делатности, за сваког пунолетног члана породице (потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа.
 • Катастар непокретности Сурчин – Уверење за сваког пунолетног члана породице (потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
 • Извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове породице (оригинал или оверена копија ); (потраживање по службеној дужности), странка може поднети изјаву да ће сама прибавити документ уместо надлежног органа;
 • Потврда о редовном школовању за децу школског узраста (доставља странка);
 • Осталу потребну документацију којом се могу поткрепити наводи из молбе (медицинска документација, доказ о власништву итд… доставља странка);

 

Интерресорна комисија

Интерресорна комисија ГО Сурчин основана је у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени Гласник  РС“ бр. 63/10). Поступак отпочиње по захтеву родитеља/старатеља,  односно установе,  за опсервацију детета-ученика.

Захтев за процену  потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику  (Образац број 1 Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику («Сл.гласник РС», бр. 63/2010)  Интерресорној комисији, подноси се на писарници ГО Сурчин.

Захтев садржи:

 • податке о детету/ученику;
 • контакт податке родитеља/ старатеља, односно хранитеља детета (име и презиме, адреса, контакт телефон, имејл)
 • контакт податке установе која предлаже поступак процене
 • разлоге и образложење предлагања поступка процене
 • налазе, мишљења, извештаје  и друга документа  која указују на потребу за поступком процене и  обезбеђењем подршке детету/ученику

Захтев мора бити потписан од стране изабраног лекара и оверен печатом  здравствене установе у којој је запослен изабрани лекар.

 

Print Friendly, PDF & Email